Vážení priatelia

Som veľmi rád, že i napriek zložitej ekonomickej situácii na Slovensku a v pomerne silnom konkurenčnom prostredí dosahujeme výsledky, ktoré vytvárajú priestor pre ďalšie investície, inovácie, pracovné miesta a rozvoj firmy. Tieto skutočnosti sú dôkazom správnej cesty vytýčenej manažmentom firmy a deklarujú reálnosť strategickej vízie pre nasledujúce obdobia.

Cieľavedomé kroky orientované na budovanie modernej firmy európskeho štandardu nám napomáhajú v skvalitnení organizácie práce, zvyšovaniu produktivity, kvalifikácie personálu, technickej výkonnosti a k zlepšovaniu firemnej kultúry.

Firma Markízy s.r.o. sa vždy zodpovedne stavala k povinnostiam vyplývajúcim z podnikateľskej činnosti voči všetkým zainteresovaným skupinám. Preto aj dnes môžeme s uspokojením deklarovať, že svoje odvodové a daňové záväzky voči štátu si plníme v čas a v plnej miere a máme vybudované korektné obchodné vzťahy ako s dodávateľmi tak aj s našimi odberateľmi.

Strategickým poslaním našej firmy je poskytovanie produktov a služieb zákazníkom s maximálnym ohľadom na ich požiadavky a technické danosti našich výrobkov. Toto krédo ma napĺňa systematickým zlepšovaním kvality tieniacich zariadení a rovnako aj služieb. Som si plne vedomý že našim hlavným potenciálom a zárukou úspešného napredovania firmy sú kvalifikovaní, motivovaní a výkonní zamestnanci a preto sa im chcem všetkým aj touto cestou poďakovať za odvedenú prácu.

Cesta, ktorú sme si vybrali určite nie je ľahká, tobôž vtedy nie ak sa vyberieme nevyšliapaným chodníkom. Milujem svoju prácu a nové výzvy sú mojou pohonnou látkou, kvôli ktorým sa každý deň teším do práce a hlavne na novú sezónu.

Zagyi Róbert - majiteľNaša filozofia


Filozofiou našej spoločnosti zameranej na oblasť tieniacej techniky je poskytovanie služieb a výrobkov, ktoré budú dlhodobo uspokojovať potreby a požiadavky našich zákazníkov.

Budeme naďalej budovať a presadzovať dobré meno našej spoločnosti, ktoré sme získali v uplynulom období a chceme ho neustále udržovať v povedomí našich zákazníkov.

Sme si vedomí, že ustálenú a vysokú kvalitu môžeme dosiahnuť len takou filozofiou, ktorá sa týka všetkých aktivít našej firmy, všetkých pracovných skupín a ich zamestnancov. Každý jedinec musí prispievať svojím dielom k uskutočňovaniu cieľov filozofie hodnôt a kvality. Preto je úlohou každého zamestnanca vykonávať bezchybnú prácu. Uspokojovanie potrieb a napĺňanie očakávaní našich zákazníkov je trvalou súčasťou každodennej práce a prezentácii zásad kvality našej firmy.Víziu firmy chceme dosiahnuť tým, že:

  • činnosť firmy rozvíjame a aj naďalej budeme rozvíjať smerom ku zvyšovaniu stability a kvality výrobkov, spoľahlivosti, dôveryhodnosti a čestnosti zamestnancov.
  • zamestnanci sú pravidelne školení, preskúšavaní a systematicky vedení k rozvoju svojich znalostí, zručností a pracovných postupov, aby s ich využitím cieľavedome dosahovali vynikajúce výsledky.
  • poskytujeme rýchly a dokonalý servis s profesionálne informovanými a zdvorilými ľuďmi a ku každej objednávke pristupujeme individuálne a s citom.
  • cieleným vyhľadávaním a načúvaním názorov a požiadaviek získavame cenné informácie k celkovému vyhodnoteniu spokojnosti zákazníkov, ktoré následne využívame na ďalšie zvyšovanie úrovne služieb a výrobkov.
  • sa vždy snažíme v maximálnej miere uspokojiť nároky a požiadavky zákazníkov aj pri takmer neriešiteľných situáciách.
  • budeme trvale pracovať na uvedomelosti zamestnancov a na zlepšovaní pracovného prostredia, pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
  • vytvárame podmienky preto, aby výsledky našej činnosti, boli v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.
  • od každého zamestnanca očakávame, že s plnou vážnosťou sa pričiní o trvalé plnenie zásad filozofie spoločnosti a realizácii jej cieľov popri dodržaní plnej zodpovednosti za konanie a výsledky svojej práce
  • zabezpečovanie, alebo zvyšovanie kvality nesmie byť na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia, alebo ochrany životného prostredia.

Spoločnosť sa zaväzuje trvale zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality a od každého zamestnanca očakáva, že sa bude aktívne a zodpovedne podieľať na plnení vytýčených cieľov.

Filozofiou hodnôt a kvality sú oboznámení všetci zamestnanci firmy